مداخلات خارجی و تحریم‌های غیرموجه باعث گسترش نابرابری شده است

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل گفت: مداخلات خارجی و تحریم‌های غیر موجه، موجب نابرابری شده و در تقویت آن مؤثر است.