مجلس تخلفات واگذاری شرکت هواپیمایی «ایران ایر تور» را پیگیری می‌کند

نماینده مشهد گفت: نمایندگان پرونده تخلفات واگذاری شرکت هواپیمایی «ایران ایر تور» را از طریق دستگاه قضایی را پیگیری می‌کنند.