فلسطینیان آماده برگزاری پنجاهمین راهپیمایی بازگشت

فلسطینیان در نوار غزه برای برگزاری پنجاهمین راهپیمایی بازگشت با شعار «جمعه زنان فلسطینی» آماده می‌شوند.