توجه به روستاها در گام دوم انقلاب دیده شده است

مشاور ستاد اجرایی فرمان حضرت امام«ره» گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب همه باید با استفاده از فناوری نوین وارد روستا‌ها شوند.