بهرام قاسمی سفیر ایران در فرانسه شد

به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور، بهرام قاسمی به عنوان سفیر جدید ایران در فرانسه منصوب شد.