ایران تحت تاثیر اقدامات خصومت آمیز قرار نمی‌گیرد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: این کشورها باید هزینه‌های خود را به جای اقدامات غیرسازنده، صرف اعتمادسازی برای همکاری بین تمامی کشور‌ها کنند.