انتظارات فضای سیاسی جامعه از رئیس جدید دستگاه قضا

امروز نگاه‌ها بیش از هر نهادی به قوه قضائیه است. دستگاهی که برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد در کشور فعالیت می‌کند.