ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات در دستور کار وکلای ملت

نمایندگان مجلس در هفته آینده ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را در دستور کار دارند.